Archive

Heterotopia

14724418_10157447300065018_3813798432532370594_n.jpg

Since arriving here in Stockton my time has been spent exploring not just the local landscape but also my current limits of my practice. I came here looking to examine how I install current workings of sonic works and how I can develop or bridge the gap that I find between what I am making and what I am trying to offer.

The first few weeks were spent contemplating speaker architecture and how installing speaker drivers within a form that dissolved or collapsed whilst it functioned worked.  Drawing on the inspiration of the local area and its regeneration hopes/plans.  I have been thinking heavily about addition and reduction as methods of creation both in sound and process works.  Glitch process that I have been known to use is a perfect example of how regeneration seems to operate, existing ideology is rehashed the result is urban planning that though clearly considered it is not until it is implemented you realise the functional errors of such planning.

sand sound .jpg

The focus on heritage and community, the life and death of generations that have called a place home.  The time that passes by and the marks those leave on a place last longer than structures in many cases.  Replacing old is not something that should be done without consideration and awareness for those that live within it.  The Auxiliary residency is based within a community that is exposed to many different social factors.  It is an opportunity to live within a place that is struggling to come to terms with how it should function.  The oddity is that with all the trials and time that it takes to rejuvenate a place it somehow still continues, functions without much thought.  Time will change the nature of a community however daily this is not something that is really brought to your attention as each day was like the last.

Mid way through this residency my father has a stroke which alongside my research here at the Auxiliary has given me a new perspective.  Seeing a parent go through a life changing moment in their existence brings reality home.  I have recently been back and forth between the residency and my parents to see how my father has progressed with his recovery.  Even though I have not been making as much as I would of hoped it has provided much needed reflection, thinking more about the sound works that have been started yet not finished.  The last few weeks here in Stockton I hope to realise some new works with little or no focus on completion yet more or presenting something that is mobile/fluid and evolving.  15107435_10157615606300018_3800575047413753897_n.jpg

 

 

Advertisement

Beyond Tinted Press

Beyond Tinted – Մգեցված ապակիներից այն կողմ

Beyond Tinted
Dickie Webb

A new body of work by artist Dickie Webb brings together intermedia works that investigate our current connection to the Yerevan landscape and beyond. These experimental works draw from liminal sites and objects that are used to manage space. Webbs’ process abstracts and subverts these findings, utilizing photography, sculptural elements and new media technologies; it is the anthropomorphic qualities that underscore the works. Just like liminal space these works exist in an unknown state, straddling both real and virtual, Webb does not imply directly what they mean rather he suggest they are a means to reflect on the potential of what could be. These works challenge especially that part of local people that have to reconsider their present landscape and gain some form of clarity out from behind their tinted view (tinted glasses of the big cars of nоuveau riche). The final works vary in fabrication and are part of a wide palette that enables Webb to present intimate moments, to view our present existence from an altered perspective and reflect on our own being.

Artist Statement:

Dickie Webb operates his art practice from the position of a wanderer, moving consistently over the years, dislocating himself from societal norms. With few constants Webb’s peripatetic lifestyle means he has had to adapt and rethink our connection to landscape, altering his comprehension of what is considered home and the role of society’s expectations.
Examining our existence Webb questions that which is real and what is otherwise virtual within our landscape, utilising Marc Auges’ “non-places” and Michel Foucaults’ “heterotopias” as initial starting points. Webb uses these imaginary and transient sites as a means to reveal anomalies, inaccuracies similar to those displayed within human personalities.
This connection to space through its anthropomorphic qualities prompts Webb to consider space as representational of current issues experienced within both the individual and collective. Using space as a metaphor and as a medium Webb looks past the architectural structure and explores the liminal qualities, discovering this blurred arena from an outsider’s perspective.

Processes:
Interactive installations, Arduino, photography, site-specific installation, sculpture, print, sensory based media light, sound and scents, interventions, casting, drawing, constructive and destructive processes.
Materials:
Paint, plaster, bronze, aluminium, soap, salt, concrete, sugar, ice, glass, steel, wood, resin, ink, milk and wax.
Objects:
Cardboard boxes, furniture, envelopes and car windscreens.

————————–

Born in 1979, in Oxford, United Kingdom. Dickie Webb currently divides his time between New Zealand, USA and the UK. Webb studied for a BA Honours in Intermedia at Edinburgh College of Art; part of his degree was spent at the State University of New York, Purchase College. Prior to his degree Webb studied at Oxford Brookes University, UK. Since graduating Webb has continued travelling working in Japan, New Zealand and Chile whilst also undertaking artist residencies in Athens, Greece (SNEHTA) and currently here in Yerevan (ACSL). He has exhibited works in the UK, USA and Greece.

Recent Exhibitions:
2014 THINGS ARE DIFFERENT NOW – Art Athina, Athens, Greece
2014 Boundaries – Artscapes, Athens, Greece
2013 Unsettled Certainties – Aghias Zonis 1 Space, Athens, Greece.
2013 One Action, Ones Actions – Cultybraggan POW Camp, Perthshire, UK
2013 Newhaven Station – Edinburgh, UK

The exhibition is organized by the Art and Cultural Studies Laboratory (ACSL). This project is realized at the [Art Commune] International Artist-in-Residence Program (ACSL)

This project is funded by European Cultural Foundation

Special thanks to the Yerevan Modern Art Museum, director of the Museum Nune Avetisyan and its staff.

________________________________________________________________________

Մգեցված ապակիներից այն կողմ
Դիքի Վեբբ (Անգլիա)

Արվեստագետ Դիքի Վեբբի Հայաստանում իրականցված այս նոր նախագիծը քննության է առնում Երեւանի շրջակա միջավայրի, դրանում առկա այլ քաղաքատեղերի հետ հընթացս կապերը: Բազմամեդիական եւ փորձարարական ոգով տոգորված աշխատանքները մտորումներ են քաղաքի կազմավորման շուրջ, սակայն իրերն ու դեպքերն այստեղ լիմինալ նշանակություն ունեն՝ նրանք գտնվում են իրականության նմանակումի եւ վիրտուալի, վերացականի սահմանin: Արվեստագետի մոտեցմանը բնորոշ է քաղաքային տարածքներում ամեն հայտնաբերվածի աբստրահումը, կամ տրոհումը՝ հիմքում պահելով մարդակերպական (անտրոպոմորֆական) որակները՝ դա է հոդավորում աշխատանքների շարքը. իսկ այս նախագծի իմացաբանական ըմբռնումը ամբողջությամբ թողնված է հանդիսատեսին:
Նախագծում տեղ գտած առանցքային աշխատանքներից մեկը՝ վիդեո-սլայդ-ձայնային ինստալացիան առաջին հայացքից “անշառ” քաղաքային դրվագների հերթափոխ է, որը սակայն գաղափարաբանական դասավորություն ունի՝ տեղի (տոպոսի) կարեւորությունը կապվում է “ու-տոպիական” մտածողությանը, եւ վերջինիս հետ սերտ առընչվող երկու այլ մոդուսների՝ դիս-տոպիային եւ հետեռոտոպիային: Վիդեոշարքի պատկերները, ըստ արվեստագետի, դասավորված են վերը նշված մոդուսների եւ ամեն մոդուսին ներհատուկ ձայնային կոմպոզիացիայի համաձայն: Այստեղ էլ հանդիսատեսը պիտի փորձի “ընթեռնել” ներկայացված տոպո-գրաֆիայի “փիլիսոփայությունը”:
Վեբբի պնդմամբ՝ նախագիծը մարտահրավեր է հատկապես ետ-խորհրդային տարածքներում գոյացած նոր հարուստների խավին, ում hամար շուրջ կյանքը երանգավորված եւ սահմանափակված է սեփական մեքենաների մգեցված ապակիներով՝ նրանք անհաղորդ են հանրային կարիքների նկատմամբ, եւ քանի որ նախագիծը հղում է կյանքի ավելի լայն “ներկապնակին”՝ Վեբբն իրավունք է վերապահում բռնվել հանդիստաեսի հետ մտերմիկ խոսակցության մեջ՝ ներքաշելով նրան գոյության շուրջ խորը մտորումների:

——————————

Դիքի Վեբբի արվեստագիտական պրակտիկաներում ներկա է թափառականի հայացքը՝ երկար տարիների հետեւողական տեղարշարժերի ընթացքը մղել են նրան հասարակական նորմերից դուրս: Գտնվելով ապրելակերպի պերիպաթեթիկական (արիստոտելյան) մի քանի ձեւերի մեջ՝ նա հետազոտում է շրջակա միջավայրի հետ մարդկանց կապերը՝ ձգտելով փոխել պատկերուցումները “տուն” եւ “հասարակության սպասումներ” եզրերի մասին: Քննելով այժմյա գոյության խնդիրները, Վեբբը հարցի է դնում քաղաքային լանդշաֆթների իրական եւ դրան հակադիր վիրտուալ գոյությունը՝ հիմնվելով Մարկ Օժեի “ոչ-տեղերի” եւ Միշել ֆուկոյի “հետերոտոպիաների” տեսական պնդումների վրա: Երեւակայված, կամ
չ-անձնավորված, անցողիկ տեղերը նրա համար անոմալիաների եւ անճշտությունների բացահայտման միջոցներ են: Տարածության գաղափարը՝ օժտված մարդակերպային հատկանիշներով, դրթում է Վեբբին դիտարկել այն որպես ընթացիկ խնդիրների ներկայացման հարթակ՝ թե՛ անհատականի, թե՛ հավաքականի դիտանկյուններից: Վեբբը օգտագործում է տարածության գաղափարը “միջավայրի” ասածի տեսանկյունից՝ հաճախ ներկայացնելով այն փոխաբերական լիցքերով լի: Նա բնավ տարված չէ ճարտարապետական կառույցներով, այլ հետազոտում է տարածքների անցումային, լիմինալ որակները՝ բացահայտելով այդ մշուշոտ արենան աութսայդերի հայացքով:

Դիքի Վեբբը աշխատանքները հիմնականում վերածվում են ինտերակտիվ կամ տեղին հատուկ ինստալացիաներ, թվային աուդիո մանիպուլացիաների, լուսանկարների, քանդակի, տպագրության, սենսորային լույսի միջամտության, ձայնի, բույր, գծանկարի, կազմման եւ ապակզմման ընթացքների եւ քաղաքային տարածքներում ներխուժումների
Օգտագործվող նյութերն են՝
ներկ, բրոնզ, ալյումինիում, սապոն, բետոն, աղ, շաքար, սառույց, ապակի, մետաղ, փայտ, բլեկնախեժ, թանաք, կաթ, մոմ
Օգտագործվող օբյեկտներն են՝ ստվարաթղթե արկղեր, կահույք, ծրարներ, ավտոմեքենայի առջեւապակիներ

Դիքի Վեբբը ծնվել է 1979թ. բրիտանական Օքսֆորդ քաղաքում: Մի երկրից մյուսը հաճախակի տեղաշարժերի հետեւանքով՝ նա բնակվում է ներկայում Նոր Զելանդիայի, Միացյալ Նահանգների եւ Միացյալ Թագավորության միջեւ: Վեբբը բակալվրի կոչում է ստացել Էդինբուրգի Արվեստի քոլեջում՝ համատեղելով ուսումը Նյու-Յորքի Պետական համալսարանին կից գործող Փրչեյզ (Purchase) քոլեջում՝ մինչ այդ նա Բրիտանիայի Օքսֆորդ Բրուքս (Oxford Brooks) համալսարանի շրջանավարտներից էր: Վերը նշված ուսումնառության տարիներից հետո նա սկիզբ է դնում շարունակական ճամփորդությունների եւ աշխատանքային այցերի դեպի Ճապոնիա, Նոր Զելանդիա եւ Չիլի՝ հընթացս ներգրավվելով արվեստագետների կացարանների ծրագրերի մեջ Աթենքում (SNEHTA կացարան, Հունսատան), այժմ էլ Հայաստանում գործող “Արտ կոմունա” արվեստագետների միջազգային կացարանում (ԱՄՀԼ):

Վերջերս նա մասնակցել է մի շարք ցուցահանդեսներում ԱՄՆ-ում, Միացյալ Թագավորությունում եւ Հունաստանում, որոնց թվում են՝
(2014) ՀԻՄԱ ԲԱՆԵՐՆ ԱՅԼ ԵՆ, Արտ Աֆինա, Հունաստան
(2014) Սահմաններ-Արվեստատեղեր, Աթենք, Հունաստան
(2013)Չամրագրված փաստեր, Aghias Zonis 1 Space, Աթենք, Հունաստան
(2013) Մեկ հայտարար, միանվագ հայտարարներ, Cultybraggan POW ճամբար, Փերթշիր, Միացյալ Թագավորություն
(2013) Կանգառ Նյուհեվանում, Էդինբուրգ, Միացյալ Թագավորությւոն

Ցուցահանդեսի կազմակերպիչն է
Արվեստի եւ մշակութային հետազոտությունների լաբորատորիան (ԱՄՀԼ)
Նախագիծը իրականացվել է [Արտ Կոմունա] Արվեստագետների միջազգային կացարանի ծրագրերի շրջանակում (ԱՄՀԼ)

Նախագծի հովանավորն է Եվրոպական Մշակութային հիմնադրամը

Աջակցության համար հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում Երեւանի Ժամանակակից արվեստի թանգարանին, թանգարանի տնօրեն Նունե Ավետիսյանին եւ անձնակազմին

10734161_10154635671980018_6272476073921151849_n

What is a starting point or how do I find an IN?  A week ago I arrived in Yerevan, Armenia and within this week I have to find my bearings as well as figure where to begin.  Though I have current and ongoing themes within my work I change, my location changes and especially the landscape I experience.

10447878_10154639022390018_2504366940359114846_n

Firstly my process is simple I go get lost.. Not in the moment per se but in a place.  Public transport is easy to do this in a new country.  Just get on and do not worry about the direction just travel.  This here in Yerevan is perfect as the whole experience is totally different from other countries I have experienced.  The majority of the transport system is run by small minibuses similar to Ford Transit vans.  I am 6’4″ so even getting into these at times is a challenge.  Especially in rush hour, oh yes just like elsewhere in the world the transport system still gets crowded and these minibuses are full.  Standing room only and you would be surprised at how many people these buses can carry.  Its an impressive feet in itself.  However the whole process is calm and collected considering the horns being used by other road users and taxis.  The public just get on with it without any complaint or quibble.

10626730_10154639023870018_3404183554792679757_n

Anyways back to process.  My approach is I guess similar to the Situationists – Guy Debords’ dérive.  I use my one and one approach with the city to experience the infrastructure and witness the makeup of the city.  I am not directed as to where I head and would rather each left and right decided when it is met.  By passing through districts, suburbs and communities you can get a feel for what atmosphere and people live in a space.  This interaction with the landscape creates a dialogue that builds the more I walk and the further days spent doing so.  I start to question or be drawn into errors, repetition, oddities, familiarities and characteristics.  Its certainly not just the physical or visible that appeals, though sometime its the sense of smell or piercing sound that leaves a lasting impression.  I find my experience of space similar to how I read people and their personalities.  The anthropomorphic nature is something allows me to form initial ideas.  What are these ideas, well I have no idea until I start to delve into these dérives.  How do I know when I am onto a idea or something that is worth investigating further I do not know at first.  However I could compare it to tennis.  If you think about tennis and the shots that win matches or serves that are aces.  These are not ideas that appeal to me as they are either one of, one liners or too literal in their representation of an idea.  The ideas that I am interested in I would compare to the rallies that build and sometimes keep on going.  These rallies I would compare to the discourse that the ideas created within my own research and investigations and those that I speak to regarding the work.

Mirror Image

So by using this kind of dérive or active losing oneself I create an instability that aided by the new location or country sparks my engagement.  I move and navigate the new spaces without plans though attentive to that which is around me.  Over time my mind starts to read that which is around me in new ways and dialogues start to happen and it is these that I use to form the basis for new work/projects.

10557272_10154639021845018_9114229316461495729_n      1010128_10154639030665018_6517759871085223924_n

logonew

On the 1st of October I will be heading to Yerevan, Armenia for two months to partake in an art residency program operated by Art and Cultural Studies Laboratory.  This is an exciting opportunity especially after my experience in Athens previously I feel more than ready to make the most of my time there.  It is a place that I have not experienced before but sits in an important part of the world.  Its rich history and current economic state will provide many new thoughts and ways to reflective current thoughts and perceptions.

This year has seen me move quite a bit and most of that time I have been immersed in countries where I speak little of the language.  This isolation in my nomadic practice really plays on my current thoughts of what home means to me.  My projects tend to start from a personal response but then tend to be expanded to become works that others can reflect on and read in their own light.  However I feel also whilst in Armenia I need to document the daily emotional attachment I have to what I deem as home, the never studio or practice nomadic..

I am also grateful for the funding that has been provided for this time I will spend in Armenia.  The ECF Labs and their Step Beyond Bursary has made this time one which I can devoted solely to furthering my research and creating new works.

60_years_formatsRGB_ECF_blacktext_60_combi

1086987

 

Dazed and Confused magazine has just posted an interesting article about Scottish artist Robert Montgomery.  However it was this work about “All Palaces Are Temporary Palaces” that resonated with me.  The idea that one builds a palace, a castle or even a house with a vision.  That vision or idea changes with time so hence this once dream place or palace is only a temporary palace or utopia.  We can constantly dream utopias but once we stop and build and consider these, even fabricating them in the real.  We really only build a past utopia something that was once.  

Full article here:

Robert Montgomery Website here:

architecture-of-density-michael-wolf-01-630x420 architecture-of-density-michael-wolf-02-630x420 architecture-of-density-michael-wolf-03-630x420 architecture-of-density-michael-wolf-04-630x420 architecture-of-density-michael-wolf-05-630x420 architecture-of-density-michael-wolf-06-630x420 architecture-of-density-michael-wolf-07-630x420

 

Re-post from Highsnobiety

  • By Fritz Radtke

For about 20 years German photographer Michael Wolf has been living in Hong Kong – a city as beautiful and exciting as it is crowded. Being one of the most densely populated areas in the world, with an overall density of some 6,300 people per square kilometer, Hong Kong’s architecture is accordingly dominated by staggering highrise buildings. For his recent photo series ‘Architecture of Density’ Wolf has captured the city’s unique landscape. By removing skies and horizons, thus focusing on and highlighting the structures’ abstract elements, his photographs evoke a sense of endlessness – an ever-growing urban space.

Michael Wolf WebsiteP1200281Living here in Portillo is a trip, a place full of contradictions.  The spectacular scenery, world class freeride terrain for skiers and snowboarders and fully serviced hotel in the heart of the Andes.  However this is also one of the passes between Chile and Argentina, this picturesque place is a thoroughfare for trucks transporting all kinds of goods.  Its a hostile place with the road being subject to closures frequently due to the winding switchbacks that lead up to the border.  The parked up trucks display the amount of traffic that passes through on any given day navigating the pass.

The border itself is a ramshackle warehouse of a place.  Similar to a lot of the buildings in these mountains it looks temporary, subject to movement both by mother nature and man.  This living so close to a border in a man made utopia is quite surreal, the road provides a reminder to the real, the world that operates away from here.  For those not from here the road is understandable whilst the resort is itself a heterotopia.  A yellow hotel built within a South American country for those who have the money to enjoy the finer things in life and privileged enough to be able to ski.

I am sure it will be a time in my life that I will make me question daily where I am.  The idea of only knowing what is beneath your feet and not really knowing what the next step will bring.  This borderland seems to be less certain maybe similar to the buildings the ground is less certain or not as comprehendible.
P1200256 P1200261 P1200262 P1200268 P1200278

b8bef83901ba30c5-_MG_6298edit

308c52aed3e7b7d1-_MG_6342copy
1f248d9e010c03f6-_MG_6329copy

Dom Smith

Work from his oeuvre.

“My practice extracts forms from the physical world and reconsiders their image through fragmentation and reordering. The transferability from one state of being to another and then back again provides the basis for my content. This preoccupation has brought about a pattern in my work wherein physical objects and surfaces are re-created as illusionistic 2D paintings. My method utilizes computer-controlled environments to create and manipulate items which come to me from passive seeing in life and from the memory of seeing said items. I build the subjects of the paintings in the computer and then attempt to render them as faithfully as possible into physical presences. I began this work by taking classical surface features such as moldings, cornices, and friezes and breaking them into fragments. I would install these fragments in arrangements suggestive of inherent symbolic relationships. The intelligibility of these relationships originates with liturgical imagery and the hierarchies of symbols in the church.” – Dom Smith

Shame to miss this show back in London.  Ends the day I leave Chile, such a shame as the group exhibition has some great artists and works.

THE SPACE WHERE I AM | GROUP EXHIBITION

38549

THE SPACE WHERE I AM | GROUP EXHIBITION

17 July 2014 – 27 September 2014

The Directors of Blain|Southern are delighted to present The Space Where I Am, a group show exploring ideas of the void and emptiness from the 1960s to the present day.

The exhibition’s title is taken from philosopher Gaston Bachelard’s book The Poetics of Space (1958), which describes the lived experience of space and where he contended “it is better to live in a state of impermanence than in one of finality”. All of the assembled works examine the dialectic between absence and presence, primarily valuing absence in the construction of form.

An element of faith or belief is often required when encountering Tom Friedman’s (b.1965) works; the viewer is invited to engage with the idea of the work, which might not be immediately visually apparent. Upon first encounter, Untitled (A Curse) (1992) appears as an empty pedestal. However, the sculpture actually comprises an invisible globe of space, as a witch has been asked to cast a curse on an 11-inch sphere floating 11 inches above the top of the pedestal.

Donald Judd’s (1928-1994) Untitled is a historical work from 1969, exploring how sculptural space cannot exist without empty space. A long, hollow aluminium beam rests on blocks of various sizes, the spaces between these corresponding to the blocks in identical proportions (based on the Fibonacci sequence). Judd felt that both positive and negative spaces were integral to form, with the relationship between the artwork and its environment also being key. Indeed, Carl Andre’s (b.1935) 36 Aluminium Lock Square(1968), a tile pattern arranged on the floor, directly explores space and form, removing sculpture from the plinth so that it expands into the space of the gallery and physical remit of the viewer.

Based on the principle that in our age matter should be transformed into energy and invade space in a dynamic form, Lucio Fontana’s(1899-1968) Concetto Spaziale (1964) consists of cuts and slashes to the surface of a bright monochrome painting. This gestural aesthetic blurs the distinction between two-and three-dimensionality, opening up sculptural possibilities with the appearance of a void behind, giving the spectator a sense of ‘serenity in infinity’. In a similar vein, work by Michelangelo Pistoletto (b.1933) addresses the spectator directly through a mirrored surface, blurring the line between the space of the work and the space of the viewer, unifying art and the changing realities of everyday life.

Integral to defining the aesthetic possibilities of video, one of Bill Viola’s (b.1951) rarer sound works, Presence (1995), offers a sensitive interpretation of human existence. First exhibited in the rotunda of the US Pavilion at the 46th Venice Biennale, voices from early childhood through to old age can be heard at the edge of audibility, whispering secrets and personal stories. The presence of the work can only be heard and felt, as sound vibrations pulse through the space.

In Schwarz, Rot, Gold (1999), Gerhard Richter (b.1932) abolishes form in favour of blank, reflective spaces; black, red and gold rectangles — recalling the German flag – become relational to the painting’s environment. Created alongside Richter’s commission for the entrance hall of the Reichstag in Berlin, celebrating the reunification of Germany, the work emphasises history’s untold stories, emptiness and reflectivity providing a vehicle to evoke memory.

James Turrell’s (b.1943) work is primarily concerned with light and space, and Pullen (Red) (1968) is created by projecting a single, controlled beam of light from the opposing corner of the room, so that it appears as a three-dimensional form. Working with simulation and real-time 3-D, John Gerrard’s (b.1974) work Sun Spot Drawing (Guantanamo City) 2012 (2012) is also created purely using light. The artist’s hand holds a magnifying lens which simultaneously casts a shadow and concentrates the sun’s rays into one pure white spot in its center. The work unfolds in this way, dawn until dusk, every day for a full 365-day solar year.

Taking a closer look into travelling sound and light waves, Continuum (2013) by the artist collective United Visual Artists (UVA), was born out of studies into interference and the way in which waves are refracted by environments that we occupy. Among other media, the sculpture uses coded LED lights in an attempt to merge the visible and invisible.

Best known for his paintings and sculptures that reflect concerns with the social ills of urban living, Keith Coventry (b.1958) often signals absent presences. Bench (1995), suggests an act of urban vandalism, presenting a bench characterised by its loss of function, its wooden seat gone to reveal a lonely skeleton. Rachel Whiteread (b.1963) actively casts negative space, inverting the presence of objects and nothingness. A work from the late 1990s, Untitled (Paperbacks) formally recalls minimalist sculpture, while incorporating hues of subtle colour; casting an impression of the pages of books, rather than their spines, it marks the removal of the object’s function and suggests absence or loss. Gordon Matta-Clark’s (1943-1978) silver-dye bleach-print Office Baroque (1977) marks the artist’s site specific work in a derelict building in central Antwerp where he made cut-aways in the different stories of the building, creating a vertical deconstructive sculpture.

Lawrence Weiner’s (b.1942) ROLLED INTO & ONTO THE SEA (1999) draws into question the relationship between sculptural form, signification and meaning. In the 1960s, Weiner challenged traditional assumptions about the status and nature of art. In doing so, he offered a unique insight into the difficulties of ascribing fixed forms and definitions, or perhaps even meaning, to both the practice of art-making and to the art object itself.

Rosy Keyser’s (b.1974) painting reaches beyond the limits of the canvas, inspiring a bodily response to our existence in the material world. Interested in the intersection between people and the matter that surrounds us, she forages for materials which she then gesturally moulds, tears or deconstructs to reveal their intrinsic fragilities. Using large stretchers that seem window-like and operate as a grid, these materials are applied upon voids of space to suggest a sense of ritual and renewal. Decay and absence are in flux, emphasising past presence and action; a palimpsest of existence that waxes and wanes.

Spinning Heads in Reverse (2006) by Tim Noble & Sue Webster (b.1966; b.1967) actively plays with positive and negative space. Self-portraits of the artists appear to be both physically absent but simultaneously present, perhaps only truly resonating in the viewer’s imagination.

Employing a metaphorical interpretation of absence and obstruction, Michael Joo’s (b.1966) Emigrant (2012) explores notions of exclusion and socio-economic division. Delicate self-entwining rope and stanchion forms are constructed of mirrored borosilicate glass, both absorbing and reflecting their own surroundings. As familiar objects that define space and segregate people, Joo suggests a new space, a cyclic space, which breaks down any social or physical divide.

Through the dialogues created by the juxtaposition of these artworks, the exhibition assesses how absence can actively give form to space, a subject that has preoccupied artists over the past half century, as well as examining how viewers might encounter these ‘empty’ spaces.

For further information on the exhibition, please contact Mark Inglefield
T: +44 758 419 9500 | E: mark@blainsouthern.com

Image above:

Michael Joo
Emigrant
2012
Mirrored borosilicate glass
Approx. 139.7 x 61 x 81.3 cm (55 x 24 x 32 in)
Photo: Peter Mallet 23.04.2012